Algemene voorwaarden

Laatst aangepast op 5 April, 2021

Artikel 1 | Factuur en aanvaarding

 1. SuperGMS stelt een factuur op waarin SuperGMS aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) SuperGMS aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend een betaaloptie waar de opdrachtgever mee kan betalen.
 2. In het algemeen omvatten de Diensten software, en al hetgeen daarmee samenhangt. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de factuur voor de dienst heeft voldaan. De offerte dient door Opdrachtgever schriftelijk geaccepteerd te worden voor deze te ondertekenen en per post te retourneren.
 4. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat SuperGMS werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever SuperGMS verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
 5. Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voorzover elders in deze voorwaarden anders is bepaald.
 6. SuperGMS zal bij verzoeken om meerwerk een passende offerte uitbrengen.

Artikel 2 | Levering van de Diensten

 1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door SuperGMS worden geleverd.
 2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is omeen juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SuperGMS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan SuperGMS worden verstrekt.
 3. SuperGMS garandeert dat de Diensten zo goed mogelijk te worden geleverd. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft SuperGMS het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. SuperGMS is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.
 4. SuperGMS is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 5. Tenzij anders overeengekomen is SuperGMS geen partij bij de levering van diensten van derden, zoals softwarelicenties of hosting die nodig zijn bij Diensten, ook niet indien SuperGMS deze diensten afneemt ten behoeve van Opdrachtgever.
 6. SuperGMS heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover SuperGMS niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.
 7. SuperGMS zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever tijdens kantooruren binnen 2 uur te reageren, tenzij anders afgesproken in de offerte.

Artikel 3 | Ontwikkeling van werken

 1. Indien een Dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen(hierna: “Werken”), heeft SuperGMS, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.
 2. Het is SuperGMS toegestaan gebruik te maken van open source software waarvan de rechtenbij derden liggen. Dit betekent onder meer dat SuperGMS open source software mag leveren aan Opdrachtgever en open source software mag verwerken in Werken die SuperGMS maakt of aanpast in het kader van een Dienst. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal SuperGMS Opdrachtgever afdoende informeren over alle van toepassing zijn de licentievoorwaarden.
 3. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever.

Artikel 4 | Oplevering en aanvaarding

 1. SuperGMS zal na uitvoering van werkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
 2. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal SuperGMS zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan SuperGMS doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat.
 3. Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van SuperGMS een redelijk aantal revisierondes volgen. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor de betreffende Dienst. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door SuperGMS gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.
 4. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij SuperGMS het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken na verloop van 1 jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

Artikel 5 | Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of geleverde Diensten of Werken berusten uitsluitend bij SuperGMS of diens licentiegevers. Uitsluitend indien expliciet in de offerte vermeld of apart expliciet overeengekomen kunnen rechten overgedragen worden aan Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Werken of andere resultaten van Diensten materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voorrechterlijke matiging vatbare boete van €50000 per inbreukmakende handeling betalen aan SuperGMS . Dit doet niets af aan het recht van SuperGMS om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.
 3. Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij in gebruiksrecht krijgt.
 4. SuperGMS zal de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, PSD, HTML/CSS of PHP code) van geleverde Werken aan Opdrachtgever ter beschikking stellen na betaling van de betreffende factuur of facturen.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

Artikel 6 | Prijzen en betaling

 1. Opdrachtgever is voor de Diensten de in de facturen vermelde vaste bedrag(en) verschuldigd. Opdrachtgever is 50 % verschuldigd bij aanvang van de werkzaamheden en het resterende bedrag op het moment dat het werk verricht is. Aanbetalingen zijn verschuldigd zodra SuperGMS meldt dat het werk zal beginnen. Overige bedragen worden alleen in rekening gebracht indien elders in deze algemene voorwaarden vermeld is
 2. SuperGMS zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen SuperGMS een factuur elektronisch sturen aan de Opdrachtgever.
 3. De factuur moet meteen worden voldaan. Nadat de factuur voldaan is ontvangt de opdracht geven zijn/haar dienst. Om diensten te verlengen zal de facturen maximaal op de opleveringsdatum voldaan moeten worden. Mocht dit niet worden gedaan wordt de dienst geschorst en later zelfs beëindigd.
 4. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan SuperGMS te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat SuperGMS de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van SuperGMS blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.
 5. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. In het bijzonder is SuperGMS in dit geval gerechtigd administratiekosten van€ 50 in rekening te brengen.
 6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 7 | Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
 2. SuperGMS zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennis neemt van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de hardware of software waar de Diensten op betrekking hebben, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Dienstverlener daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Dienstverlener zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
 3. SuperGMS mag de kennis die wij hebben opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
 4. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 8 | Aansprakelijkheid

 1. SuperGMS is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval vaneen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
 2. Iedere aansprakelijkheid van SuperGMS voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
 3. In geval van aansprakelijkheid krachtens het eerste lid zal het maximale bedrag dat SuperGMS is gehouden te vergoeden, gelijk zijn aan het voor de betreffende Dienst verschuldigde bedrag. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van SuperGMS.
 4. De aansprakelijkheid van SuperGMS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever SuperGMS direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en SuperGMS ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingentekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SuperGMS in staat is adequaat te reageren.
 5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat SuperGMS door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van SuperGMS es kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 9 | Duur en opzegging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten.
 2. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.
 3. Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is SuperGMS gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Opdrachtgever bij hemzelf opgeslagen gegevens te wissen. SuperGMS is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.
 4. De overeenkomst eindigt automatisch indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 10 | Wijzigingen in overeenkomst

 1. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 2. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is SuperGMS echter eens per kalenderjaargerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hier toe minstens 2 maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.
 3. Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal SuperGMS overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. SuperGMS zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien SuperGMS bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.
 4. SuperGMS mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.
 5. Bovengenoemde regeling is tevens van toepassing op prijzen.

Artikel 11 | Slotbepalingen

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin SuperGMS gevestigd is.
 2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannende ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
 4. De door SuperGMS ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke

Versterk ons team als Designer

Wil jij deel uitmaken van een creatief en dynamisch team dat de normen van design uitdaagt en verlegt? Wij zijn op zoek naar een getalenteerde Designer die gedreven is door innovatie en passie voor visuele esthetiek. Als Designer bij ons bedrijf krijg je de kans om unieke ontwerpen te creëren die onze producten en merkidentiteit versterken. Jouw creativiteit en oog voor detail zullen bijdragen aan het vormgeven van boeiende gebruikerservaringen. Ben jij klaar om je stempel te drukken op de wereld van design? Solliciteer nu en laat je creativiteit de vrije loop!

Versterk ons team als Codeur

Heb jij een passie voor coderen en de drive om innovatieve oplossingen te ontwikkelen? Wij zoeken een enthousiaste Codeur om ons team te versterken. Als Codeur bij ons bedrijf krijg je de kans om te werken aan uitdagende projecten en cutting-edge technologieën. Of je nu een ervaren programmeur bent of aan het begin van je carrière staat, wij bieden een stimulerende omgeving waar je kunt groeien en je vaardigheden kunt aanscherpen. Ben jij gepassioneerd over het schrijven van schone en efficiënte code? Solliciteer vandaag nog en bouw mee aan de toekomst van onze technologische ontwikkelingen!

Solliciteer hier

Klaar om te beginnen?

Meld je nu aan!

Bekijk hier onze prijzen
Wie zijn onze partners?
Wil jij nou onze volgende partner worden? Meld je dan nu HIER aan!